fbpx

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลสำราญ ดำเนินการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความสามารถที่เหมาะสมตามวัย เติบโตเป็นเยาวชนและเป็นบุคลากรของประเทศชาติอย่างมีคุณภาพต่อไป ภายใต้คำขวัญ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายไพโรจน์ โคตรสมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสำราญ