fbpx

ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสำราญ

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลสำราญ โดยงานพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสำราญ เพื่อแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณจาก พมจ.ยโสธร ให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสำราญ ฯลฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ