โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ ๓ โรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการ/กิจกรรม

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลสำราญ โดย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ ๓ โรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งร่วมกันธำรงรักษาความเป็นไทยให้เข้มแข็งและให้มีความเจริญมั่นคงต่อไป ณ พระมหาเจดีย์ วัดบ้านเขื่องคำ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร