โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทต.สำราญ (ศปส.ทต.สำราญ) ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการ/กิจกรรม

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลสำราญได้ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทต.สำราญ (ศปส.ทต.สำราญ) ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อมุ่งเน้นสร้างเสริมและพัฒนาเด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสำราญ ให้มีภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด สร้างความรู้ ความเข้าใจถึงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด แนวทางใหม่ ลดความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน และปลอดภัยจากยาเสพติด