วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลสำราญ ได้ดำเนินการจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประจำปี งบประมาณ 2562

โครงการ/กิจกรรม

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลสำราญ ได้ดำเนินการจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒฯาศักยภาพผู้สูงอายุให้ความรู้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยฯ โดยให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนวดเพื่อสุขภาพ (นวดแผนไทย) สำหรับผู้สูงอายุ โดยคณะวิทยากร จาก โรงพยาบาลยโสธรและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอำเภอเมืองยโสธร ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสำราญ