fbpx
Previous
Next

 • ราคากลาง
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • แผนการจัดหาพัสดุ
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 • งบแสดงฐานะการเงิน
 • แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
 • รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
 • ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
 • ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำป

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

1. ช่องทางร้องเรียน

- ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง

- ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 045-761030 ต่อ 12

- ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลสำราญ

- ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลสำราญ

2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลสำราญ รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อที่ 1

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ พิจารณาลงนาม

ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน

ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลสำราญ รับรายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอนายกเทซมนตรีตำบลสำราญ

ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์

ขั้นตอนที่ 8 จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูลของเทศบาลตำบลสำราญ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 • www.samran.go.th
 • facebook : เทศบาลตำบลสำราญ ยโสธร
 • e-mail : samran-yaso@hotmail.com
 • ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสำราญ
 • กล่องรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลสำราญ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - ไม่่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 •  

หนังสือราชการ สถ.

 • บริการประชาชน
 • คู่มือการปฏิบัติงาน
 • คู่มือประชาชน
 • การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
 • การบริการด้านสาธารณสุข
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • ศูนย์ดำรงธรรม
 • ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
 • ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 • ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี